Πρόοδος έργου του Ιστορικού Μουσείου στο Petrich μέχρι 15/10/2021