ВАЖНОСТТА НА КУЛТУРНИЯ ДИПОЛ ЗА ТРАНСГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ

  • Културният дипол ще подобри привлекателността и туристическата идентичност на Серес и Петрич. Годишният брой туристи посещаващи района се очаква да се увеличи, особено след създаването на културните паркове.
  • Културният дипол ще бъде от полза за местното население в Серес и Петрич от икономическа и социална гледна точка.
  • Културният дипол ще участва в големи културни събития и ще създаде синергия с други музеи от по-широкия национален и международен район.
  • Ще бъдат предоставени нови възможности за цялата трансгранична област за по-нататъшно развитие и сътрудничество.
  • Галерията „Константин Ксенакис” в Серес ще бъде сграда с почти нулево потребление на енергия и ще бъде широко разпространена
  • Културният дипол може да бъде преносима практика и концепция за много гранични градове и райони
  • Дългосрочната визия на проекта е в реализирането на два културни парка в Серес и Петрич, които ще действат като „културен дипол” с европейски значение. В културните паркове ще се помещават значителни колекции и активно ще се популяризира изкуството и културното наследство в трансграничния регион