КУЛТУРЕН ДИПОЛ проект: основни данни

Cultural Dipole Brochure


Гърция и България, две съседни страни с богато минало, още от края на 90-те години навлезнаха в период на по-тясно сътрудничество, благодарение на програмата INTERREG “Greece-Bulgaria”.

Избираемите области на програмата са от Регион Източна Македония- Тракия (регионалните номи на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и Регион Централна Македония (регионалните номи на Солун и Серес) в Гърция и южен централен район за планиране и югозападен район за планиране (областите на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Регионът за трансгранично сътрудничество между Гърция и България за програмния период 2014-2020 е идентичен с настоящата ETC програма. Тя се простира до 40.202 км2 и има общо население от 2,7 милиона жители.

Приоритетните оси са:
ПО1: конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона
ПО2: устойчива и приспособима към климата трансгранична зона ПО3: по-добра взаимосвързана трансгранична зона
ПО4: трансгранична зона, обхващаща обществото
ПО5: техническа помощ

Име на проекта: СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРЕН ДИПОЛ В ТРАНСГРАНИЧНА ОБЛАСТ
Акроним на проекта: КУЛТУРЕН ДИПОЛ
Продължителност на проекта: 24 месеца (01/09/2017 – 31/-08/2019)

Приоритетна ос: 2. Устойчива и приспособима към климата трансгранична зона
Тематична цел: 06 – Опазване на околната среда и насърчаване на ефективно използване на ресурсите
Инвестиционен приоритет: 6в. Опазване, насърчаване и развиване на природното и културно наследство
Специфична цел: 4. Да валоризира културното и природно наследство на трансграничния район за туристически цели